Провеждане на общо събрание на РК Сливен – 18.07.2019 г.

На 18.07.2019 г. в ресторант “Св. Илия“от 18:00 ч. се проведе общо събрание на РК при следния дневен ред:

1. избор на председател и заместник председател на БАЗ -РК гр Сливен.

2. Утвърждаване на Устав на БАЗ РК гр. Сливен.

3. Етичен кодекс.

4.Правилник за добра мед. практика по зъботехника.

5. УИН код .

6. Членски внос . 7. Разни.