Провеждане на ОС

Провеждане на общо събрание на РК Сливен – 18.07.2019 г. На 18.07.2019 г. в ресторант ''Св. Илия''от 18:00 ч. се проведе общо събрание на РК при следния дневен ред: 1. избор на председател и заместник председател на БАЗ -РК гр Сливен. 2. Утвърждаване на Устав на БАЗ РК гр. Сливен. 3. Етичен кодекс. 4.Правилник за добра мед. практика по зъботехника. 5. УИН код . 6. Членски внос . 7. Разни.


Showing 1 of 1 results